You are currently viewing การสร้างแรงจูงใจในการเรียน

การสร้างแรงจูงใจในการเรียน

  • Post author:
  • Post category:Blog

การที่ให้เด็กหลายคนประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายอาการมาก เราควรสร้าง แรงจูงใจ ในการเรียนให้กับเด็ก ว่าจะเป็นความกระตือรือร้นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการเรียนรู้ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องหาทางที่กระตุ้นหล่อเลี้ยงความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การเรียนรู้นั้นส่งผ่านไปยังนักเรียน ต้องเผยแพร่แนวทางให้นำไปประยุกต์ใช้ตามสภาพของแต่ละโรงเรียน

ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้

ครูควรตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนเด็กที่มีความว่าจะเรียนเก่งนั้นคุณครูควรตั้งเป้าหมายไว้ให้สูง ถ้าสมมุติว่าครูตั้งเป้าหมายเด็กที่เรียนเก่งนั้นลดระดับ การแสดงออกในการเรียนรู้จะส่งผลให้ลดระดับลง ควรให้ทางเลือกแก่เด็ก ใช้วิธีการออกคำสั่งให้เกิดความท้าทายแกเด็กๆ ให้มีแต่กรรมต่างๆการทำงาน เพื่อเด็กจะได้ไม่ได้รับความรู้สึกเหมือนถูกบังคับ 

สร้างความรับผิดชอบให้แก่เด็ก

เราควรสร้างความรับผิดชอบให้เด็กเมื่อนักเตะมีความรับผิดชอบแล้ว จะทำให้เกิดแรงจูงใจรายการเรียนรู้อย่างยิ่ง โดยคุณครูจะต้องมอบหน้าที่ต่างๆในบางเรื่องให้กับเด็กแต่ละคนในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่องาน เพื่อสร้างความรู้ชอบในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานการใช้ชีวิตต่างๆให้มีความรับผิดชอบ 

แรงจูงใจ คอยให้กำลังใจ

คุณครูควรคอยให้กำลังใจนักเรียนเมื่อคุณครูเห็นนักเรียนกำลังประสบปัญหาหรือรู้สึกกังวลใจคุณครูควรมองหาจุดชมเชยต่างๆชวนคุย จากการกระทำของเด็กเพื่อให้เกิดกำลังใจ ใช้กฎกติกากูจำเป็นต้องฝึกให้เด็กนั้นมีความประพฤติที่ดี เมื่อเด็กนั้นทำผิดกูควรให้โอกาสและแนะนำเด็กสอนเด็กเป็นการดีกว่า คุณครูควรจัดหัวหน้าแต่ละกลุ่มไว้เพื่อเป็นผู้นำฝึกเด็กให้เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน